ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ได้จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559  โดยท่านผู้อำนวยการโอภาศ  วุฒิเศลา ได้ให้นโยบายต่างเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาให้กับบุตรหลาน และข้อตกลงต่างๆ เพื่อร่วมกันพัมนาโรงเรียนในปีการศึกษา 2559 ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่่งว่าคงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในโอกาสต่อไป

 

 

ผู้อำนวยการโอภาศ  วุฒิเศลา

 

ประธานกรรมการสถานศึกษาพบปะผู้ปกครอง