พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ ที่สั่งสอนและเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีผู้มีพระคุณ ซึ่งมีกิจกรรมที่สำคัญ ตัวแทนนำพานดอกไม้ ธูปเทียนบูชาครู การเจิมหลักสูตรสถานศึกษา  การมอบทุนการศึกษา การแสดงบูชาครู ณ หอประชุมโรงเรียน

 

ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

 

คณะครู รอรับตัวแทนนักเรียนนำพานดอกไม้ธูปเทียนบูชาครู

 

ตัวแทนนักเรียนนำพานดอกไม้ บูชาครู

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนเจิมหลักสูตรสถานศึกษา

 

ตัวแทนนักเรียนแสดงจินตลีลาบูชาครู

 

ผู้อำนวยการให้โอวาสนักเรียน