^Back To Top

Education Links

Check This!

ban cmsstepeonline

DLIT

utqonline

vicha

schoonet

panyathai

Friendly's Link

isangate banner
easyhome banner
krumontree200x75
ipst banner
enter kidsd
banner fontthai
f0nt com
sakdibhornssup foundation
speedtest

ประวัติโรงเรียนของเรา

our history

name plate

โรงเรียนม่วงสามสิบ (อำนวยปัญญา) ตั้งอยู่ เลขที่ 421   ถนนชยางกูร หมู่ที่ 10 ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 

ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2454 โดยพระครูทองจันทร์ อุฏมาศ (พระศรีธรรมวงศาจารย์) ร่วมกับนายเพิ่ม กาฬวรรณ ปลัดอำเภอ โดยอาศัยศาลาวัดบ้านม่วงสามสิบ มีนายฤทธิ์ อุฏมาศ เป้นครูใหญ่ นายคูณ เศลารักษ์เป็นครูน้อย เปิดทำการสอนเฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เท่านั้น ส่วนเงินค่าจ้างได้จากเงินศึกษาพลี โดยมีพระครูวจีสุนทร (ทอง เศลารักษ์ ) เจ้าคณะอำเภอ และนายเพ็ง สุขเลิศกำนันตำบลม่วงสามสิบเป็นผู้อุปการะ


พ.ศ. 2466 ขุนอำนวยมิตรเกษม (ปัญญา ยุกนิรัตน์) นายอำเภอม่วงสามสิบขณะนั้น ได้ย้ายโรงเรียนออกจากวัดม่วงสามสิบ มาปลูกสร้างที่ดินแปลงที่ได้บริจาคได้พื้นที่จำนวน 27 ไร่ 2 งาน 87 ตารางวา อยู่ด้านหน้าของที่ว่าการอำเภอม่วงสามสิบ แล้วปลูกสร้างอาคารเรียนขึ้นใหม่ จึงได้ตั้งชื่อโรงเรียนแห่งนี้ว่า โรงเรียนประจำตำบลม่วงสามสิบ (อำนวยปัญญา) ได้ขยายชั้นเรียนขึ้นเรื่อยๆ จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีอาคารเรียนถาวร 4 หลัง หอประชุม 2 หลัง สภาพอื่นๆ โดยทั่วไปอยู่ในสภาพที่พร้อมให้การศึกษาแก่บุตรหลานชาวอำเภอม่วงสามสิบ

 

building


ปัจจุบันโรงเรียนม่วงสามสิบ (อำนวยปัญญา) มีนักเรียน จำนวน 591 คน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีข้าราชการครู 29 คน เป็นชาย 5 คน หญิง 24 คน นักการภารโรง 2 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน คนปัจจุบันคือ นายโอภาศ   วุฒิเศลา  รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองสิรินาถ  กาฬเนตร

ปรัญชาโรงเรียน

เรียนดี ดนตรีกีฬาเด่น เน้นสามัคคี มีคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

 

แผนที่แสดงเส้นทางมายังโรงเรียนของเรา

my map

Copyright © 2015. โรงเรียนม่วงสามสิบ (อำนวยปัญญา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1.
ถนนชยางกูร หมู่ที่ 10 ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140 โทรศัพท์ 045-489333
All Rights Reserved.