^Back To Top

Education Links

Check This!

ban cmsstepeonline

DLIT

utqonline

vicha

schoonet

panyathai

Friendly's Link

isangate banner
easyhome banner
krumontree200x75
ipst banner
enter kidsd
banner fontthai
f0nt com
sakdibhornssup foundation
speedtest

ข้อมูลพื้ฐานของโรงเรียน

basic data

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ในการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘

๙๔

ระดับชั้น จำนวนห้อง ชาย หญิง รวม
อนุบาลศึกษา ๑  ๑ ๑๑  ๑๙  ๓๐ 
อนุบาลศึกษา ๒  ๒  ๒๗ ๓๒ ๕๙ 
ประถมศึกษาปีที่ ๑  ๓ ๓๖   ๓๖ ๗๒ 
ประถมศึกษาปีที่ ๒  ๓ ๓๘   ๓๙  ๗๗
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๓   ๕๔  ๔๐  ๙๔
ประถมศึกษาปีที่ ๔  ๓  ๕๔ ๔๘   ๑๐๒
ประถมศึกษาปีที่ ๕  ๓ ๔๗   ๕๓  ๑๐๐
ประถมศึกษาปีที่ ๖  ๓  ๓๒  ๓๙ ๗๑ 
รวมทั้งสิ้น    ๒๙๙  ๓๐๖  ๖๐๕

ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ตำแหน่งหน้าที่ ชาย หญิง รวม
ผู้อำนวยการโรงเรียน  ๑    ๑
รองผู้อำนวยการ    ๑  ๑
ครูชำนาญการพิเศษ ๔   ๑๗  ๒๑
ครูชำนาญการ   ๑  ๑ 
ครูผู้ช่วย      
พนักงานราชการ      
ครูอัตราจ้าง ๑  ๑  ๒ 
ลูกจ้างประจำ ๑     ๑
รวม      ๒๗

เนื้อที่/อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)

 โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) มีเนื้อที่ทั้งหมด ๒๗ ไร่ ๒ งาน ๘๗ ตารางวา มีอาคารเรียน 105/29 ๔ หลัง อาคารประกอบการ ๓ หลัง  ส้วม ๖ หลัง

 

งบประมาณ/ค่าใช้จ่ายที่ได้รับจัดสรร ปีการศึกษา ๒๕๕๗

 

 

Copyright © 2015. โรงเรียนม่วงสามสิบ (อำนวยปัญญา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1.
ถนนชยางกูร หมู่ที่ 10 ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140 โทรศัพท์ 045-489333
All Rights Reserved.