^Back To Top

Education Links

Check This!

ban cmsstepeonline

DLIT

utqonline

vicha

schoonet

panyathai

ผลงานทางวิชาการ

Best Practice

ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

ชื่อผลงาน : “การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาไทย ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
               โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ”

ชื่อผู้เสนอผลงาน : นางกมลทิพย์ ดอกอินทร์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
                        สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

 

1. ความสำคัญของผลงาน

การอ่านเป็นเครื่องมือสำคัญในการแสวงหาความรู้ การใช้วิธีอ่านที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้อ่านทุกคน การรู้จักฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ผู้อ่านมีพื้นฐานในการอ่านที่ดี ทั้งจะช่วยให้เกิดความชำนาญและมีความรู้กว้างขวางด้วย ดังนั้นการที่นักเรียนจะเป็นผู้อ่านที่ดี จึงขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ครูเป็นผู้จัดเตรียมให้ อีกทั้งยังต้องผสมผสานกับความสนใจของผู้อ่าน เพื่อเป็นแรงจูงใจที่จะช่วยให้นักเรียนได้อ่านอย่างสม่ำเสมอ และการอ่านมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เล็กจนโต การอ่านมีความสำคัญต่อการพัฒนาอาชีพและการศึกษา การอ่านเป็นหัวใจสำคัญในการเรียนการสอน

 

ปัจจุบันการสอนอ่านในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนม่วงสามสิบ (อำนวยปัญญา) ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ พบว่าผู้เรียนไม่สนใจการอ่าน ไม่เห็นความสำคัญของการอ่าน นักเรียนเบื่อหน่ายต่อการอ่าน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยอยู่ในระดับต่ำ ปัญหาในด้านครูผู้สอน พบว่า ครูยังสอนให้เด็กจำ มิได้ฝึกทักษะการอ่านที่เพียงพอให้กับผู้เรียน ครูไม่ได้ให้ความสำคัญสำหรับการฝึกให้เด็กอ่าน อันเนื่องมาจากหนังสือเรียนภาษาไทยที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ให้ใช้เรียนในระดับประถมศึกษานั้น ยังไม่เพียงพอต่อการเพิ่มความรู้ และสร้างนิสัยรักการอ่านแก่นักเรียน เนื้อหาบางเรื่องเป็นเรื่องที่ไกลตัว ทำให้ผู้เรียนขาดความสนใจ ไม่เกิดมโนทัศน์ในเรื่องที่เรียนขณะนั้น ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นักเรียนเบื่อหน่าย และไม่เห็นความสำคัญของการอ่าน

 

หนังสือส่งเสริมการอ่าน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยแก้ไขปัญหา และเป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย เพราะหนังสือส่งเสริมการอ่านเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการสอนภาษา ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยนั้น ครูควรจัดกิจกรรมให้นักเรียนสนใจและได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน และได้ฝึกบ่อยๆ เพื่อให้เกิดความแม่นยำ การเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านเพิ่มขึ้น เพราะมีภาพประกอบเป็นแรงกระตุ้นให้นักเรียนอยากอ่านมากขึ้น ช่วยทำให้เกิดความแม่นยำในการใช้ภาษาไทย เพื่อเป็นพื้นฐานในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันต่อไป

 

ผู้ศึกษาในฐานะครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จึงได้สร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดพัฒนาการทางภาษา เพิ่มทักษะและประสบการณ์ในการอ่าน ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน เห็นคุณค่าของภาษาไทย อีกทั้งเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินการ

    2.1 จุดประสงค์

          1. เพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ กลุ่มสาระการู้เรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

          2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด คุณลักกษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

    2.2 เป้าหมาย

          นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)(ยกเว้นนักเรียนพิการเรียนร่วม) จำนวน 74 คน มีความสามารถด้านการอ่าน มีนิสัยรักการอ่านและ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางกำหนดได้ร้อยละ 100

3. ขั้นตอนการดำเนินงาน

    3.1 ขั้นวางแผน (P –Plan)

          จากการดำเนินงานการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาไทยของนักเรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ได้ใช้หลักการจัดการคุณภาพโดยใช้กระบวนการ PDCA เป็นตัวขับเคลื่อน มีกระบวนการทำงาน โดยยึดหลักการในการทำงานได้แก่ การวางแผนปฏิบัติการ (P –Plan) การดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ (D- Do) การตรวจสอบประเมินผล(C – Check) และการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน ( A – Action ) เพื่อให้เกิดความเหมาะสมตามบริบทของผู้เรียน ดังนี้

          3.1.1. การสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้สอนได้ดำเนินการตามลำดับ ดังนี้

             1) ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อวิเคราะห์เนื้อหา และจุดมุ่งหมาย เพื่อใช้ในการสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่าน

           2) ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักการ และวิธีสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านจากเอกสารตำรา และงานวิจัย เพื่อเป็นแนวทางในการจัดเนื้อหาและสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่าน

            3) สร้างหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 8 เล่ม ดังนี้

                เล่มที่ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

                เล่มที่ 2 ซื่อสัตย์ สุจริต

                เล่มที่ 3 มีวินัย

                เล่มที่ 4 ใฝ่เรียนรู้

                เล่มที่ 5 อยู่อย่างพอเพียง

               เล่มที่ 6 มุ่งมั่นในการทำงาน

               เล่มที่ 7 รักความเป็นไทย

               เล่มที่ 8 มีจิตสาธารณะ

           4) นำหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สร้างขึ้นเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและประเมินคุณภาพก่อนนำมาปรับปรุงแก้ไข

      3.2 ขั้นลงมือปฎิบัติ( Do)

          3.2.1 จัดการเรียนการสอนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ เป็นสื่อการเรียนรู้

          3.2.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน

          3.2.3 ประเมินผลทักษะการอ่าน ตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านของผู้เรียนทุกวัน เพื่อทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

          3.2.4 ส่งเสริมนักเรียนเก่ง และซ่อมเสริมนักเรียนอ่อน ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ

     3.3 ขั้นตรวจสอบและประเมินผล ( Check)

          3.3.1 ตรวจสอบและประเมินผลในระหว่างปฏิบัติกิจกรรม โดยการทดสอบและประเมินการอ่านของนักเรียนรายบุคคล ในระหว่างเรียนในแต่ละวันและนำผลที่ได้ไปพัฒนาหรือแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียน

          3.3.2 ตรวจสอบและประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติกิจกรรม โดยการทดสอบและประเมินทักษะการอ่านการเขียนของนักเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน

    3.4 ขั้นนำไปใช้ (Act)

      นำผลที่ได้จากข้อ 3 เป็นแนวทางการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาไทยของผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนในภาคเรียนต่อไป

4. ผลการดำเนินการ

จากการดำเนินการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน ใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพค่าเท่ากับ 83.10 / 81.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80 / 80 ที่กำหนดไว้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าก่อนเรียน และ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับมาก

5. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ ของการพัฒนาด้านการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) คือ เรียน ย้ำ ซ้ำ ทวน

    5.1 บทบาทของครูผู้สอน

        ครูผู้สอนจะใช้เวลาส่วนมากคลุกคลีอยู่กับผู้เรียน ให้ความเป็นกันเองกับผู้เรียน แล้วพยายามสังเกตพฤติกรรม ความสนใจในการฝึกอ่านของผู้เรียนแต่ละคน การสอนให้เด็กอ่าน มีนิสัยรักการอ่าน ครูต้องมีความอดทน ต้องเอาใจใส่ รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มีการเสริมแรงและสร้างแรงจูงใจอย่างสม่ำเสมอและยุติธรรม เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้แสดงออกตามศักยภาพ เทคนิคสำคัญที่ใช้ในการพัฒนาความสามารถการอ่าน มีนิสัยรักการอ่าน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ เรียน ย้ำ ซ้ำ ทวน

         เรียน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แก่ผู้เรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการเป็นสื่อ

         ย้ำ จัดกิจกรรมการอ่าน การเรียนเพิ่มเติมจากการเรียนในชั้นเรียนปกติแบบบูรณาการเข้ากับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

        ซ้ำ ให้นักเรียนเรียนรู้คำศัพท์ซ้ำบ่อยๆ ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น เกมทายคำศัพท์ เกมช่วยกันประสมคำ ค้นหาความหมายของคำศัพท์ เป็นต้น แล้วมีการทดสอบประเมินผลการอ่านคำศัพท์ และการเขียนตามคำบอก

     ทวน ทบทวนคำศัพท์ที่เรียนผ่านมาแล้ว และนำผลที่ได้จากการประเมินผู้เรียนไปปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่อง หรือดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ส่งเสริมเด็กเก่งให้มีความเป็นเลิศและแก้ไขข้อบกพร่องนักเรียนเรียนอ่อนให้มีศักยภาพสูงขึ้น โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด คุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นสื่อการเรียนรู้ที่สำคัญ

   5.2 บทบาทของผู้เรียน

นักเรียนต้องพยายามคุ้นเคยกับครูผู้สอน และกล้าแสดงออก เห็นความสำคัญของการอ่าน มีความสำคัญต่อชีวิตประจำวัน เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยนักเรียนต้องกล้าซักถามครูผู้สอน และฝึกฝนจนเกิดทักษะ มีกระบวนการเรียนรู้สำคัญ คือ เรียน ย้ำ ซ้ำ ทวน เรียน นักเรียนมีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และสนใจในการเรียน ย้ำ นักเรียนฝึกฝนตนเองและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากการอ่านอย่างสม่ำเสมอ ซ้ำ ทำแบบฝึกหัด ใบงาน หรือปฏิบัติกิจกรรมตามที่ครูมอบหมาย เพื่อประเมินความรู้ ทวน หมั่นทบทวนการอ่านคำ อ่านประโยค บทความ หรือเรื่องราวต่างๆ จากหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด คุณลักษณะอันพึงประสงค์และหนังสือที่สนใจ

    5.3 บทบาทของผู้บริหารและสถานศึกษา

ผู้บริหารมีจุดเน้นที่ชัดเจน ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการอ่านภาษาไทย ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ ให้คำปรึกษา นิเทศ กำกับและติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ

6. บทเรียนที่ได้รับ

จากการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นสื่อและเครื่องมือในการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน ของผู้เรียนให้สามารถอ่านและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นั้นผู้สอนได้ข้อค้นพบดังนี้

     6.1 ถ้าผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้ไม่เท่ากัน ต้องแก้ปัญหาโดยปรับฐานความรู้ให้ใกล้เคียงกัน ด้วยการทบทวนความรู้เดิมที่ผู้เรียนได้มา

    6.2 การผลิตหนังสือส่งเสริมการอ่าน โดยจะต้องศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภาพประกอบที่น่าสนใจ เป็นเรื่องใกล้ตัวผู้เรียนมากที่สุด และสอนให้ผู้เรียนรู้จักนำข้อคิดไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

    6.3 หลังจากมีโอกาสคลุกคลีกับผู้เรียน ทำให้รู้ว่า ผู้เรียนมีพื้นฐานการอ่านไม่เท่ากัน แม้ว่าจะเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้แต่ก็มีวิธีแก้ไขโดย ผู้ที่อ่านได้ช้าให้เอาหนังสือไปฝึกอ่านที่บ้านโดยให้ผู้ปกครองเป็นผู้แนะนำ ผู้ที่อ่านเก่งแนะนำแหล่งค้นคว้าต่อไป

7. การเผยแพร่

ผู้สอนได้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของโรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา www.map.ac.th หัวข้อผลงานทางวิชาการและได้ผยแพร่ไปยังโรงเรียนต่างๆ ในเครือข่าย

 

อ้างอิง

กรมวิชาการ. (2546). การจัดสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตร การศึกษา ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544. กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว. กระทรวงศึกษาธิการ. (2544). การจัดสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2. กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว.

_________. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

กาญจนา อรุณสุขรุจี. (2546). จิตวิทยาทั่วไป. กรุงเทพฯ: บารุงสาส์น.

จินตนา ใบกาซูยี. (2542). เทคนิคการเขียนหนังสือสาหรับเด็ก. กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว.

ฉวีวรรณ คูหาภินันท์. (2542). การอ่านและส่งเสริมการอ่าน (Reading and Reading Promotion). กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร.

ถวัลย์ มาศจรัส. (2544). การเขียนเรื่องบันเทิงคดีและสารคดีสาหรับเยาวชน. กรุงเทพฯ: ธารอักษร.

บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.

_______. (2550). พื้นฐานการวิจัยการศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 3). กาฬสินธุ์: ประสานการพิมพ์.

 

Copyright © 2015. โรงเรียนม่วงสามสิบ (อำนวยปัญญา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1.
ถนนชยางกูร หมู่ที่ 10 ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140 โทรศัพท์ 045-489333
All Rights Reserved.