^Back To Top

Education Links

Check This!

ban cmsstepeonline

DLIT

utqonline

vicha

schoonet

panyathai

ผลงานทางวิชาการ

การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ คำถามปลายเปิด ร้อยละ ระดับประถมศึกษา

ชื่อผลงาน : ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบแก้ปัญหาโดยใช้คำถามปลายเปิด เรื่อง ร้อยละ
               ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
               โรงเรียนม่วงสามสิบ (อำนวยปัญญา) จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ศึกษา : นางบัวเหรียญ ดาโรจน์

 

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ระหว่างก่อนและหลังการเรียน จากกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบแก้ปัญหา โดยใช้คำถามปลายเปิด เรื่อง ร้อยละ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนม่วงสามสิบ (อำนวยปัญญา) จังหวัดอุบลราชธานี และ (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการเรียนจากกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบแก้ปัญหา โดยใช้คำถามปลายเปิดเรื่องร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดังกล่าว โดยเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 60

 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 30 คน ใน 1 ห้องเรียนของโรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) จังหวัดอุบลราชธานี ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบแก้ปัญหาโดยใช้คำถามปลายเปิด เรื่อง ร้อยละ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สัมประสิทธิ์การแปรผัน  ความเบ้ ความโด่ง  คะแนนสูงสุด  คะแนนต่ำสุด ใช้สถิติทดสอบที กรณีกลุ่มสัมพันธ์กัน (t–test for dependent sample) และสถิติทดสอบทีกลุ่มเดียว (t–test for one sample)  กำหนดนัยสำคัญของการทดสอบสมมติฐานที่ระดับ .05 

 

ผลการวิจัยพบว่า (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนม่วงสามสิบ (อำนวยปัญญา) หลังการเรียนจากกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบแก้ปัญหา โดยใช้คำถามปลายเปิด เรื่อง ร้อยละ สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ก่อนการเรียน จากกิจกรรมดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (2) มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

คำสำคัญ การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ คำถามปลายเปิด ร้อยละระดับประถมศึกษา

 

Copyright © 2015. โรงเรียนม่วงสามสิบ (อำนวยปัญญา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1.
ถนนชยางกูร หมู่ที่ 10 ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140 โทรศัพท์ 045-489333
All Rights Reserved.